it


Regulamin Serwisu


Przed rejestracją w serwisie Roksa.pl prosimy o zapoznanie się z regulaminem portalu.

§Art. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.roksa.pl („Serwis”).
 2. Administrator Serwisu świadczy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), a w odniesieniu do konsumentów także z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) – („Ustawa o prawach konsumenta”), usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego - dostarczania treści cyfrowych, w tym strony internetowej www.roksa.pl, w celu przechowywania danych w postaci ogłoszeń towarzyskich („Ogłoszenia”) lub listy ulubionych Ogłoszeń („Ulubione”), notatek do Ogłoszeń („Notatki”) i komentarzy/pochwał do Ogłoszeń („Komentarze ”), które są udostępniane na stronie internetowej www.roksa.pl („Usługi”).
 3. Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy pod następującym adresem e-mail: , który stanowi również adres składania ewentualnych reklamacji, a także pod telefonem 506 351 713, za pomocą faxu +48 12 444 14 78, lub przesyłając sms na nr 506 513 517. Kontakt jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§Art. 2 PODSTAWOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Obejmuje to zarówno osoby wyłącznie przeglądające zawartość Serwisu („Odwiedzający”), jak i osoby korzystające z Usług Serwisu („Użytkownicy Serwisu”).
 2. Warunkiem świadczenia Usług przez Administratora Serwisu na rzecz Użytkownika Serwisu jest uprzednie zawarcie pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administratorem Serwisu stosownej umowy o świadczenie Usług, co następuje przy wykorzystaniu właściwych formularzy interaktywnych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu w sposób niezgodny z jego celem.
 4. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu dla celów sprzecznych z prawem polskim lub międzynarodowym, w tym w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym w Ogłoszeniach, Komentarzach lub w innej formie (co obejmuje w szczególności także nazwę, login Użytkownika Serwisu), z uwzględnieniem treści które mogą zostać uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich (w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie majątkowe lub osobiste), dobra osobiste osób trzecich, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.).
 5. Zakazane jest umieszczanie w treści Ogłoszeń, Komentarzy lub w innej formie jakichkolwiek nazw i odnośników do innych stron internetowych bez zgody Administratora Serwisu. Zakazane jest wykorzystywanie Ogłoszeń lub Komentarzy do promocji lub reklamy innych stron internetowych, a także rozsyłanie do Użytkowników Serwisu niezamówionej informacji handlowej, tj. takiej na której otrzymanie odbiorca nie wyraził zgody (spam) oraz uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 6. Użytkownicy Serwisu i inne osoby z niego korzystające, zobowiązane są do: (i) przestrzegania praw Administratora Serwisu, Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w szczególności praw autorskich majątkowych i osobistych; (ii) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność Użytkowników Serwisu, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o nich bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu; (iii) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora Serwisu, Użytkowników Serwisu lub osób trzecich.
 7. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu w całości lub części dla Użytkowników Serwisu lub innych osób z niego korzystających, których działania są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. W przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa Administrator Serwisu ma prawo usunąć odpowiednio wszystkie Ogłoszenia lub Komentarze Użytkownika Serwisu, który dopuścił się naruszenia i odmówić emisji kolejnych Ogłoszeń lub Komentarzy tego Użytkownika Serwisu, jak też Ogłoszeń lub Komentarzy zawierających te same kluczowe dane co w usuniętych Ogłoszeniach i Komentarzach. Niezależnie od powyższego, Administrator Serwisu może wezwać Użytkownika Serwisu do niezwłocznego zaprzestania naruszeń Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa pod rygorem usunięcia Ogłoszenia lub Komentarza z Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
§Art. 3 KATEGORIE UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
 1. Wyróżnia się trzy (3) kategorie Użytkowników Serwisu, co jest związane w szczególności z rodzajem Usług oraz funkcjonalności Serwisu. z których korzysta Użytkownik Serwisu : (i) Komentator, (ii) Ogłoszeniodawca, (iii) Zarejestrowany Ogłoszeniodawca.
 2. Zbiór danych o Użytkowniku Serwisu, w tym określenie kategorii Użytkownika Serwisu i związanych z tym Usług oraz funkcjonalności Serwisu, z których Użytkownik Serwisu może korzystać, stanowi Konto Użytkownika . Stosownie do kontekstu pojęcie to jest używane również dla oznaczenia zawartości przypisanej do Użytkownika Serwisu, dostępnej dla niego po zalogowaniu się do Serwisu.
 3. Tylko Komentator może korzystać z Usług Serwisu w formie zamieszczania Komentarzy oraz przechowywania Notatek i Ulubionych. Uzyskanie statusu Komentatora następuje w wyniku rejestracji w Serwisie, na warunkach wskazanych w dalszej części Regulaminu, co jest połączone z zawarciem umowy o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Tylko Ogłoszeniodawca oraz Zarejestrowany Ogłoszeniodawca mogą korzystać z Serwisu w formie zamieszczania Ogłoszeń. Uzyskanie statusu Ogłoszeniodawcy następuje w wyniku zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, na warunkach wskazanych w dalszej części Regulaminu, co jest połączone z zawarciem umowy o odpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Uzyskanie statusu Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy następuje w wyniku rejestracji Konta Użytkownika o rodzaju „Zarejestrowany Ogłoszeniodawca” lub zmiany dokonanej w Koncie Użytkownika Komentatora, przez tego Użytkownika Serwisu, poprzez wybranie opcji „Zmień rodzaj konta”, dostępnej w menu ustawień Konta Użytkownika, oraz zatwierdzenia tej zmiany przyciskiem „wyślij”. Z chwilą dokonania tej zmiany Użytkownik Serwisu traci status Komentatora, a tym samym możliwość korzystania z Usług, o których mowa w ust. 3, uzyskuje natomiast status Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy, oznacza to również zmianę zawartej umowy z inicjatywy Użytkownika Serwisu.
 6. Zarejestrowany Ogłoszeniodawca posiada możliwość zarządzania Ogłoszeniami, które będą powiązane z Kontem Użytkownika, co następuje za pośrednictwem interfejsu dostępnego dla Użytkownika, powiązanego z Kontem Użytkownika (w tym dokonywania ich aktywacji, wyłączania, edycji danych Ogłoszenia, dokonywania wyboru sposobu płatności oraz samych płatności za emisję Ogłoszeń, ustawiania zdjęć w Ogłoszeniu oraz usuwania i zamieszczanie nowych fotografii do Ogłoszenia, ustawiania przypomnień ze wskazaniem czy następują e-mailem, czy sms-em).,
 7. Zarejestrowany Ogłoszeniodawca jest w odniesieniu do zamieszczonych przez niego Ogłoszeń Ogłoszeniodawcą, przez uzyskanie statusu Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy uzyskuje natomiast dostęp do dodatkowych funkcjonalności Serwisu, związanych z możliwością zarządzania Ogłoszeniami, które będą powiązane z Kontem Użytkownika. Wykaz tych funkcjonalności stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Ogłoszeniodawcy, stosuje się do Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z postanowień dotyczących Zarejestrowanych Ogłoszeniodawców.
§Art. 4 WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW I REJESTRACJI UŻYTKOWNIKÓW SERWISU
 1. Zawarcie umowy jako Ogłoszeniodawca, umożliwiającej emisję Ogłoszenia, następuje przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie https://www.roksa.pl/pl/anonse/dodaj/, zaś jako Komentatora lub Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcę przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://www.roksa.pl/pl/rejestracja/ („Rejestracja”).
 2. Rejestracja jako Komentatora lub Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy wymaga w szczególności podania: loginu, hasła oraz adresu e-mail (na który zostanie przesłany kod aktywacyjny), w przypadku Ogłoszeniodawcy podanie adresu e-mail ma charakter opcjonalny. We wszystkich przypadkach dokonanie Rejestracji wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz osobną informacją dla Użytkownika Serwisu, obejmującą elementy wyszczególnione w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta , której treść uwzględnia Kategorie Użytkowników Serwisu.
 3. Rejestracja wymaga wyrażenia wyraźnej zgody na to by spełnianie świadczenia o dostarczanie treści cyfrowych rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w Ustawie o prawach konsumenta, co skutkuje utratą prawa do odstąpienia od umowy, przy czym Komentator jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym , co następuje przez wybranie opcji usunięcia Konta Użytkownika dostępnej w ustawieniach za pośrednictwem interfejsu dostępnego dla Użytkownika Serwisu, powiązanego z Kontem Użytkownika. W taki sam sposób usunięcia Konta Użytkownika może dokonać Zarejestrowany Ogłoszeniodawca co jednak nie wpływa na zawarte przez niego umowy w zakresie poszczególnych Ogłoszeń, a jedynie oznacza rezygnację z korzystania z Usług – dodatkowych funkcjonalności – z jakich może korzystać Zarejestrowany Ogłoszeniodawca.
 4. Warunkiem wejścia w życie umowy i rozpoczęcia świadczenia usług w stosunku do Ogłoszeniodawcy, który nie podał przy Rejestracji adresu e-mail, jest fizyczne pobranie przez niego po zakończonej Rejestracji pliku w formacie pdf, obejmującego potwierdzenie zawarcia umowy, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta („Potwierdzenie zawarcia umowy”). W przypadku Użytkowników Serwisu, którzy przy Rejestracji podali adres e-mail, Potwierdzenie zawarcia umowy jest przesyłane na podany adres e-mail bezpośrednio po zakończeniu Rejestracji.
 5. Warunki odnoszące się do zamieszczania Ogłoszeń określone są w Art. 5 Regulaminu.
 6. Wskutek Rejestracji jako Komentator założone zostaje Konto Użytkownika służące do identyfikacji Użytkownika Serwisu, które umożliwia zamieszczenie przez niego Komentarzy, Notatek oraz tworzenie Ulubionych.
 7. Wskutek Rejestracji jako Zarejestrowany Ogłoszeniodawca założone zostaje Konto Użytkownika służące do identyfikacji Użytkownika Serwisu, umożliwiające zarządzanie Ogłoszeniami powiązanymi z tym Kontem, w tym korzystanie z dodatkowych funkcjonalności dostępnych dla Użytkowników Serwisu Zarejestrowanych Ogłoszeniodawców.
 8. Zabrania się wykorzystywania Konta Użytkownika do celów innych niż wskazane w ust. 6 i 7 powyżej, w tym w szczególności dla celów, o których mowa w Art. 2 ust. 5.
 9. Za skutki wynikające z udostępnienia swojego Konta Użytkownika osobie trzeciej, w tym danych/informacji umożliwiających korzystanie z Serwisu w zastępstwie tego Użytkownika Serwisu, odpowiedzialność ponosi posiadacz konta – Użytkownik Serwisu, który dokonał Rejestracji.
 10. Zabronione jest zakładanie wielu Kont Użytkownika przez jednego Użytkownika Serwisu (z uwzględnieniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności o dopuszczalności powiązania Ogłoszeń z Kontem Użytkownika należącym do Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy) lub przy użyciu jednego komputera (za wyjątkiem sytuacji gdy następuje to za zgodą Administratora Serwisu po wykazaniu przez zainteresowane osoby, iż Rejestracja za pomocą tego samego komputera ma dotyczyć innych osób) oraz wykorzystywanie różnych Kont Użytkownika Komentatora należących do tej samej osoby do oceniania lub komentowania tego samego Ogłoszenia. Niedozwolone jest również dodawanie przez Użytkownika Serwisu Komentarzy do Ogłoszeń zamieszczonych przez tego Użytkownika Serwisu .
 11. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia Komentarza, w szczególności na wniosek Ogłoszeniodawcy (pod którego Ogłoszeniem zamieszczono dany Komentarz), zbyt dużej ilości komentarzy dodanych przez tego samego użytkownika lub w przypadku wykrycia, że komentarz o tej samej treśći znajduje się już w innym ogłoszeniu.
 12. W przypadku naruszenia powyższych zasad Rejestracji lub zamieszczania Komentarzy w Serwisie Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika oraz usunięcia z Serwisu wszystkich danych z nim powiązanych (w tym Komentarzy, Ulubionych itp.) informując o tym Użytkownika Serwisu drogą e-mailową na adres podany w trakcie Rejestracji. Odblokowanie Konta Użytkownika jest możliwe w razie przyjęcia przez Administratora Serwisu wyjaśnień Użytkownika Serwisu co do zaistniałego naruszenia przesłanych drogą e-mailową do Administratora Serwisu.
 13. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia Konta Użytkownika wraz z wszystkimi powiązanymi danymi w przypadku braku aktywności Użytkownika Serwisu w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, tj. gdy Użytkownik Serwisu nie dokonał w tym czasie udanego logowania do Serwisu.
 14. W przypadku otrzymania przez Administratora Serwisu urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Komentarzu lub Ogłoszeniu albo związanej z nimi działalności Administrator Serwisu ma prawo do podjęcia następujących czynności:
  1. wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego przedstawienia Administratorowi Serwisu swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności jego działania, pod rygorem usunięcia Konta Użytkownika i zamieszczonych przez niego Komentarzy lub Ogłoszeń z Serwisu: oraz
  2. natychmiastowego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie Komentarzy lub Ogłoszeń albo usunięcia Konta Użytkownika i Komentarzy lub Ogłoszeń z Serwisu.
 15. Administrator Serwisu wykonuje uprawnienia, o których mowa w ust. 13 powyżej, według własnego uznania, tzn. Administrator Serwisu nie ma konieczności wezwania Użytkownika Serwisu do określonych działań uprzednio wobec zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie Komentarzy lub Ogłoszeń albo usunięcia Konta Użytkownika i Komentarzy lub Ogłoszeń z Serwisu. Jednakże Administrator Serwisu niezwłocznie zawiadomi Użytkownika Serwisu drogą e-mailową (dotyczy Komentatorów oraz Zarejestrowanych Ogłoszeniodawców, a Ogłoszeniodawców nie będących Zarejestrowanymi Ogłoszeniodawcami tylko o ile wyraźnie podali swój adres e-mail Administratorowi Serwisu) o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i zamieszczonych w Serwisie Komentarzy lub Ogłoszeń albo usunięcia Konta Użytkownika i Komentarzy lub Ogłoszeń z Serwisu.
§Art. 5 WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE
 1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga dokonania Rejestracji Ogłoszeniodawcy zgodnie z Art.4 Regulaminu.
 2. Poprzez dodanie Ogłoszenia Ogłoszeniodawca oświadcza, że wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem Ogłoszenia zamieszczanego przez Ogłoszeniodawcę, są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz że przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w Ogłoszeniu.
 3. Poprzez dodanie Ogłoszenia Ogłoszeniodawca oświadcza, że zamieszczane w Ogłoszeniu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie Ogłoszeniodawca zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Ogłoszenia utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie, oraz że uzyskał on zgodę osób trzecich na umieszczenie przez niego w Ogłoszeniu treści dotyczących tych osób lub do których prawa mają te osoby.
 4. Treść i charakter zamieszczanego Ogłoszenia muszą być zgodne z kategorią lub działem (Panie, Kluby, Praca, Masaż. Bdsm, itp.), w którym zostaje ono zamieszczone. W szczególności zabronione jest zamieszczanie treści o charakterze reklamowym, ofert kupna, sprzedaży i wynajmu oraz treści lub usług dostępnych po dokonaniu przedpłaty (w tym doładowań i płatności sms). W przypadku gdy treść ogłoszenia nie odpowiada wybranej przez użytkownika kategorii Administrator ma prawo przenieść anons do odpowiadającego mu działu lub odmówić emisji ogłoszenia.
 5. Każda osoba może zamieścić w Serwisie tylko jedno Ogłoszenie prezentujące tą samą osobę. Aby zamieścić większą liczbę Ogłoszeń należy uzyskać uprzednią zgodę Administratora Serwisu. W przypadku dodania kolejnego Ogłoszenia przedstawiającego tę samą osobę, Administrator Serwisu ma prawo zastąpić wcześniejsze Ogłoszenie tej osoby nowym.
 6. Ogłoszenie musi spełniać następujące wymogi techniczne aby mogło zostać zamieszczone w Serwisie:
  1. wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem Ogłoszenia są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz przedstawiają one osobę której numer telefonu został podany w Ogłoszeniu;
  2. w pojedynczym Ogłoszeniu mogą znajdować się dane i fotografie tylko jednej osoby (wyjątek stanowią anonse duetów i klubów).
  3. podany w Ogłoszeniu numer telefonu nie może znajdować się w anonsach, które przedstawiają inną osobę,
  4. co najmniej jeden z wymiarów fotografii stanowiącej element Ogłoszenia jest nie mniejszy niż 350px,
  5. fotografie stanowiące element Ogłoszenia muszą być aktualne, tj. wykonane nie wcześniej niż w ostatnich 2 latach,
  6. przynajmniej jedna z fotografii stanowiących element Ogłoszenia przestawia sylwetkę osoby, której dotyczy Ogłoszenie,
  7. fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą stanowić kopii fotografii ze strony internetowej lub przedstawiać fotografii powierzchni monitora, gazety, zdjęcia analogowego,
  8. fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą zawierać widocznych danych kontaktowych oraz adresów stron internetowych,
  9. fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą znajdować się w innych, obecnie aktywnych ogłoszeniach,
  10. fotografie stanowiące element Ogłoszenia mają odpowiednią jakość tj. nie są zbyt ciemne, prześwietlone, mają odpowiednią ziarnistość i natężenie barw.
  11. fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą być powiększane, posiadać widocznych artefaktów będących efektem powiększenia zdjęcia lub zapisania zdjęć w dużej stratnej kompresji.
  12. fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą być zmodyfikowane w sposób powodujący utratę ich naturalności, do takich niedozwolonych modyfikacji zalicza się w szczególności:
   • podmianę tła na sztuczne - kolorowe / jaskrawe / kontrastowe
   • wszelkie cyfrowe dodatki - np kolorowe tęcze, serduszka, gwiazdki, napisy, itp.
   • zbyt mocne nasycenie lub nienaturalna barwa kolorów (z wyłączeniem zdjęć czarno-białych i sepii).
 7. Powyższe wymogi techniczne odnoszące się do fotografii mają również zastosowanie dla filmów audiowizualnych.
 8. Administrator Serwisu ma prawo weryfikacji zgodności Ogłoszenia z warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.
 9. W przypadku gdy Ogłoszenie nie spełnia wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie, Administrator Serwisu może odmówić zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokować dostęp do Ogłoszenia już zamieszczonego lub usunąć Ogłoszenie z Serwisu.
 10. W przypadku otrzymania przez Administratora Serwisu urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu lub związanej z nimi działalności, oraz w przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności Ogłoszenia z wymogami niniejszego Regulaminu, w szczególności co do prawdziwości lub aktualności treści podanych przez Użytkownika w Ogłoszeniu, w tym danych osobowych lub fotografii, oraz co do posiadania przez Użytkownika praw do treści zamieszczonych w Ogłoszeniu, Administrator Serwisu ma prawo do podjęcia następujących czynności:
  1. wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego usunięcia z Ogłoszenia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu; lub
  2. wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego przesłania Administratorowi Serwisu oryginalnych i niezmodyfikowanych fotografii w celu weryfikacji ich zgodności z wymogami wskazanymi w Regulaminie, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu; lub
  3. wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego przesłania Administratorowi Serwisu innych, wykonanych w ciągu ostatnich trzech dni, niezmodyfikowanych fotografii osoby, która została przedstawiona na zamieszczonych w Ogłoszeniu zdjęciach w celu weryfikacji ich zgodności z wymogami wskazanymi w Regulaminie, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu; lub
  4. wezwania Użytkownika Serwisu do niezwłocznego przedstawienia Administratorowi Serwisu swojego stanowiska i ewentualnych dowodów legalności działania Użytkownika Serwisu, w związku z otrzymaniem przez Administratora Serwisu wiarygodnej wiadomości o bezprawności danych zawartych w Ogłoszeniu, pod rygorem usunięcia Ogłoszenia z Serwisu; lub
  5. wezwania Użytkownika Serwisu, który umieścił Ogłoszenie, do potwierdzenia swojej tożsamości, poprzez przesłanie w terminie do 3 dni roboczych na adres e-mail Administratora Serwisu czytelnego zdjęcia lub skanu pierwszej strony aktualnego dowodu osobistego Użytkownika; lub
  6. odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, natychmiastowego zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.
 11. W przypadku braku uczynienia przez Użytkownika zadość któremukolwiek z wezwań Administratora Serwisu, wskazanych w ust. 10 pkt a-e powyżej, Administrator Serwisu będzie uprawniony do odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.
 12. W przypadku, gdy weryfikacja przeprowadzona przez Administratora Serwisu na podstawie dostarczonych przez Użytkownika zgodnie z ust. 10 pkt b-e powyżej, zdjęć lub dokumentów, wykaże, że poprzez zamieszczenie Ogłoszenia doszło do naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub Regulaminu, Administrator Serwisu poinformuje Użytkownika o tym fakcie lub o braku pozytywnej weryfikacji danych zawartych w Ogłoszeniu. Ponadto Administrator Serwisu wezwie Użytkownika do przedstawienia swojego stanowiska oraz wyjaśnienia przyczyn zachodzących rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia, a rzeczywistym stanem faktycznym. Jeżeli Użytkownik nie przedstawi Administratorowi swojego stanowiska, bądź przedstawione stanowisko nie wykaże legalności danych zawartych w Ogłoszeniu, Administrator Serwisu będzie uprawniony do odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.
 13. Z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej Administrator Serwisu wykonuje uprawnienia, o których mowa w ust. 10 powyżej, według własnego uznania, tzn. Administrator Serwisu nie ma konieczności wezwania Użytkownika Serwisu do określonych działań uprzednio wobec odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, zablokowania dostępu do Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu.
 14. Administrator Serwisu niezwłocznie zawiadomi Użytkownika Serwisu drogą emailową (w przypadku gdy Użytkownik Serwisu podał adres e-mail Administratorowi Serwisu) lub smsem o zamiarze zablokowania dostępu do Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu, w sytuacjach, o których mowa w ust. 10 powyżej.
 15. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania Ogłoszenia za każdym razem gdy zmienią się dane zamieszczone w Ogłoszeniu.
 16. Ogłoszeniodawca ma możliwość wykonywania zmian w swoim Ogłoszeniu drogą e-mailową, telefoniczną, sms-em lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.roksa.pl w dziale „kontakt”. Zmiany te mogą zostać wykonane dopiero po weryfikacji Ogłoszeniodawcy poprzez podanie hasła do zmienianego Ogłoszenia (podawanego przez Użytkownika Serwisu w procesie zamieszczania Ogłoszenia) lub jeżeli zmiany te zostały wysłane z telefonu (e-maila), którego numer (adres e-mail) znajdują się w edytowanym Ogłoszeniu. Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z udostępnienia swojego hasła osobom trzecim.
 17. Zarejestrowany Ogłoszeniodawca ma możliwość wykonywania zmian w Ogłoszeniach, które zostały powiązane z jego Kontem Użytkownika poprzez narzędzia udostępnione w dziale „Moje Anonse”, po poprawnym zalogowaniu za pośrednictwem interfejsu dostępnego dla Użytkownika Serwisu, powiązanego z Kontem Użytkownika.
 18. Wszystkie zmiany dokonane w Ogłoszeniu muszą być zgodne z warunkami określonymi w ust.6 powyżej
 19. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo odmowy wykonania zmiany zdjęć w Ogłoszeniu jeżeli od ostatniej zmiany fotografii w danym Ogłoszeniu upłynął okres krótszy niż 30 dni lub jeżeli przesłane zdjęcia przedstawiają inną osobę niż ta, której fotografie dotychczas znajdowały się w edytowanym Ogłoszeniu.
 20. W chwili zamieszczenia Ogłoszenia, Ogłoszenie to zostanie automatycznie powiązane z Kontem Użytkownika Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy, jeżeli osoba zamieszczająca Ogłoszenie jest aktualnie zalogowana w Serwisie jako Zarejestrowany Ogłoszeniodawca. Informacja o nazwie przypisanej do interfejsu Konta Użytkownika Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy, z którym zostanie powiązane Ogłoszenie będzie wyświetlana w formularzu zamieszczania Ogłoszenia.
 21. Ogłoszenia mogą zostać również powiązane z Kontem Użytkownika Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy poprzez wysłanie kodu za pomocą wiadomości sms, wysłanej z telefonu, którego numer w chwili doręczenia wiadomości będzie podany w tych Ogłoszeniach (w polu Telefon lub w polu Telefon kontaktowy). Treść wysyłanego kodu jest inna dla każdego Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy i jest ona dostępna w dziale „Moje Anonse” po wybraniu linku „powiązania anonsu z tym kontem”. Zarejestrowany Ogłoszeniodawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikłe z udostępnienia telefonu, którego numer został podany w ogłoszeniu osobom trzecim.
 22. Ogłoszenie może być w danej chwili powiązane tylko z jednym Kontem Użytkownika Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy.
 23. Ogłoszeniodawca, umieszczając w Ogłoszeniu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez wszystkich Użytkowników Serwisu i Odwiedzających oraz ma świadomość, że treści te będą dla nich ogólnodostępne.
 24. Za emisję Ogłoszenia w Serwisie pobierana jest stała opłata w wysokości 50zł miesięcznie brutto („Opłata”). Stanowi ona łączne wynagrodzenie za możliwość emisji Ogłoszenia przez 1 miesiąc.
 25. Zamieszczenie Ogłoszenia przez Administratora Serwisu w Serwisie następuje niezwłocznie po uiszczeniu Opłaty, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych. Zapłaty Opłaty dokonuje się na rachunek bankowy Administratora Serwisu wskazany po dokonaniu przez Użytkownika Serwisu prawidłowej Rejestracji. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Administratora Serwisu należną kwotą. Użytkownik powinien dokonać płatności nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu Potwierdzenia zawarcia umowy na wskazany przez niego adres e-mail, a w przypadku braku jego wskazania, po pobraniu pliku w formacie pdf obejmującego Potwierdzenie zawarcia umowy. W przypadku Zarejestrowanych Ogłoszeniodawców Administrator Serwisu w ramach dostępnych funkcjonalności udostępnia dodatkowe narzędzia/opcje w zakresie płatności, objęte treścią Załącznika nr 1 do Regulaminu.
 26. Zawarcie umowy, zgodnie z niniejszym Regulaminem, nie powoduje po stronie Użytkownika Serwisu obowiązku uiszczenia Opłaty, jednak jej uiszczenie jest warunkiem zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie. Na wyraźny wniosek Użytkownika Serwisu, zawierający w swojej treści zobowiązanie do uiszczenia Opłaty oraz jednocześnie za zgodą Administratora Serwisu, możliwe jest zamieszczenie Ogłoszenia przed uiszczeniem Opłaty przez Użytkownika. Ogłoszenie jest ważne i dostępne w Serwisie przez 1 miesiąc od dnia jego zamieszczenia w Serwisie. Każde ponowne uiszczenie Opłaty powoduje aktywację ogłoszenia i przedłuża okres ważności ogłoszenia o 1 miesiąc, od okresu tego odlicza się jednak dni w których Ogłoszenie było emitowane pomimo upływu jego terminu ważności (np. na skutek aktywacji warunkowej).
 27. W terminie na co najmniej 5 dni przed upływem ważności Ogłoszenia Administrator Serwisu przypomina Ogłoszeniodawcy o możliwości uiszczenia Opłaty za kolejny miesiąc zanim nastąpi usunięcie Ogłoszenia z Serwisu. Przypomnienie następuje drogą e-mailową lub sms-em na adres e-mail lub numer telefonu, które znajdują się w Ogłoszeniu. Przepis ust. 24 stosuje się odpowiednio. Zarejestrowany Ogłoszeniodawca ma możliwość włączania i wyłączania przypomnień dla Ogłoszeń powiązanych z jego Kontem Użytkownika, w tym do dokonywania wyboru czy przypomnienie będzie wysyłane e-mailem, sms-em, czy też wcale nie będzie wysyłane.
 28. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do automatycznego usunięcia Ogłoszenia z Serwisu w przypadku nieotrzymania Opłaty za kolejny miesiąc po upływie terminu ważności Ogłoszenia, o którym mowa w ust. 24 powyżej .
 29. W sytuacji, o której mowa w ust. 28 powyżej, Ogłoszenie może być ponownie aktywowane przez Ogłoszeniodawcę, w okresie 3 kolejnych miesięcy od upływu ważności Ogłoszenia, co następuje przez uiszczenie Opłaty. Przepis ust. 24 stosuje się odpowiednio.
 30. Administrator Serwisu zobowiązuje się, na co Ogłoszeniodawca wyraża zgodę, do przechowywania przez okres co najmniej 3 miesięcy, o którym mowa w ust. 29 powyżej, danych informatycznych, odnoszących się do zawartości Ogłoszenia oraz stanowiących jego treść informacji, pozwalających na ponowną aktywację Ogłoszenia, w przypadku, o którym mowa w ust. 29, chyba że Ogłoszeniodawca złoży Administratorowi Serwisu wyraźne oświadczenie, iż rezygnuje z możliwości ponownej aktywacji Ogłoszenia, o której mowa w ust. 29.
 31. W razie odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie przez Administratora Serwisu lub rezygnacji przez Ogłoszeniodawcę z zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, przekazanej Administratorowi Serwisu zanim doszło do zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie, uiszczona Opłata podlega zwrotowi.
 32. Opłata nie podlega zwrotowi w pozostałych sytuacjach, gdy Administrator Serwisu gotów był świadczyć Usługi ale było to niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Użytkownika Serwisu, w tym:
  1. gdy Administrator Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu z powodu naruszenia Regulaminu lub niezastosowaniem się Użytkownika Serwisu do wezwania o dostarczenie niezmodyfikowanych zdjęć określonego w pkt10;
  2. gdy Administrator Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu w związku z otrzymaniem urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu;
  3. gdy Administrator Serwisu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Serwisie Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Serwisu w okresie ważności Ogłoszenia na wniosek samego Ogłoszeniodawcy.
§Art. 6 USŁUGI DODATKOWE
 1. Promowanie ogłoszeń
  1. Za wyświetlenie Ogłoszenia na pasku oznaczonym jako "Wybrane Anonse" w miejscowości, która jest w obecnej chwili podana w Ogłoszeniu, pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 100zł miesięcznie brutto („Wyróżnienie”). Stanowi ona łączne wynagrodzenie za możliwość wyróżnienia Ogłoszenia w danej miejscowości przez 1 miesiąc.
  2. W jednej miejscowości wyróżnionych może być maksymalnie 12 anonsów, niezależnie od ich kategorii.
  3. Pasek anonsów promowanych jest wyświetlany tylko po wybraniu jednej z następujących kategorii: Wszystkie, Panie, Kluby, Pary oraz miejscowości, w której znajduje się przynajmniej jedno wyróżnione i aktywne ogłoszenie.
  4. Ogłoszenia na pasku "wybrane anonse" wyświetlane są kolejności losowej, ustalanej przy każdorazowym wyświetleniu strony. W przypadku małej liczby promowanych anonsów wolne miejsca zapełniane są innymi losowymi ogłoszeniami z danego miasta.
  5. Wyróżnienie ogłoszenia jest możliwe tylko jeżeli na koncie ogłoszeniodawcy widnieje przycisk "promuj". Wciśnięcie przycisku i kliknięcie na "wyróżnij anons" powoduje rezerwacje wyróżnienia.
  6. Nie dokonanie opłaty w terminie 5 dni od daty rezerwacji wyróżnienia lub upływie terminiu ważności wyróżnienia jest równoznaczne z rezygnacą z tej usługi i powoduje usunięcie rezerwacji.
  7. Zmiana miejscowości podanej w Ogłoszeniu, zmienia równocześnie miejsce emisji Wyróżnienia na pasek "Wybrane Anonse" przyporządkowany dla nowej (zmienionej) nazwy miejscowości.
   Jeżeli w momencie zmiany miejsca Wyróżnienia nie istnieje wolne miejsce na pasku "Wybrane Anonse" w nowej (docelowej) miejscowości to Użytkownik jest o tym informowany wyświetleniem stosownego komunikatu. W takim przypadku dokonanie zmiany miejscowości jest również rezygnacją z Wyróżnienia.
§Art. 7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I LICENCJA
 1. Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy Serwisu w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Administratorowi Serwisu lub innym uprawnionym podmiotom. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż użytek osobisty , ani też udostępniana osobom trzecim. Serwis może zawierać fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy Serwisu lub osoby trzecie.
 2. Administrator Serwisu posiada wyłączne prawo ochronne do znaku towarowego „Roksa”. Jakiekolwiek wykorzystanie znaku towarowego „Roksa” bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności prawnej. Administrator Serwisu nie udziela Użytkownikom Serwisu, ani jakimkolwiek osobom korzystającym z Serwisu, żadnego upoważnienia do korzystania z przedmiotowego znaku towarowego.
 3. Ogłoszeniodawca oraz Komentator zapewnia, że zamieszczane w Ogłoszeniu lub Komentarzu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie Ogłoszeniodawca oraz Komentator zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Ogłoszenia lub Komentarza utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem zamieszczenie Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie oraz na zgodne z prawem udzielenie Licencji na korzystanie z Utworu przez Administratora Serwisu oraz, że udzielenie Licencji i korzystanie przez Administratora Serwisu z Utworu zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.
 4. Z chwilą zamieszczenia Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie odpowiednio Ogłoszeniodawca lub Komentator udziela Administratorowi Serwisu niewyłącznej, nieodpłatnej licencji („Licencja”) na korzystanie z utworu lub utworów zamieszczonych w Ogłoszeniu lub Komentarzu zgodnie z niniejszym Regulaminem („Utwór”), na następujących, znanych w chwili zawarcia umowy, polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy Utworu;
  3. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 5. Zakres Licencji wskazany w ust. 4 powyżej obejmuje prawo Administratora Serwisu do korzystania z Utworu w ramach Serwisu - w celu zapewnienia funkcjonowania, informowania, promocji i reklamy Serwisu i Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie przez osoby trzecie – także po rezygnacji Ogłoszeniodawcy lub Komentatora z Usług Administratora Serwisu lub usunięciu z Serwisu Ogłoszenia, Komentarza lub Konta Użytkownika.
 6. Zamieszczający Ogłoszenie Ogłoszeniodawca upoważnia Administratora Serwisu do dokonania następujących modyfikacji fotografii mających stanowić element Ogłoszenia:
  1. dodanie na każdej fotografii napisów zwierających nazwę Serwisu;
  2. modyfikację graficzną fotografii (zmianę jasności, kontrastu, nasycenia oraz balansu kolorów, oraz innych modyfikacji mających na celu dostosowanie fotografii do wymogów Serwisu), kadrowanie, zmniejszenie rozdzielczości i wielkości fotografii;
  3. zasłonięcie twarzy osoby widocznej na fotografii na wniosek Użytkownika Serwisu zamieszczającego Ogłoszenie (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu ogłoszeniowym w procedurze Rejestracji);
  4. wykonanie innych modyfikacji fotografii, tylko na wyłączne życzenie Użytkownika Serwisu zamieszczającego Ogłoszenie.
 7. Powyższe modyfikacje mają również zastosowanie dla filmów audiowizualnych zamieszczanych przez Użytkownika Serwisu z dodatkowym upoważnieniem na konwersję filmu na inne formaty wraz ze zmianą ich jakości, długości i ilości wyświetlanych klatek;
 8. Administrator Serwisu ma prawo do korzystania z Utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 9. Licencja jest udzielana na czas nieoznaczony i jest nieodwołalna.
 10. Administrator Serwisu ma prawo udzielania dalszych licencji na korzystanie z Utworu w granicach posiadanej Licencji.
 11. Jeżeli Użytkownik Serwisu zamieścił w Ogłoszeniu Utwór zawierający wizerunek osoby trzeciej, Użytkownik Serwisu oświadcza i gwarantuje, że posiada upoważnienie tej osoby do wykorzystania jej wizerunku, a zamieszczenie Utworu w Ogłoszeniu w Serwisie, udzielenie Licencji na rzecz Administratora Serwisu oraz korzystanie przez Administratora Serwisu z Utworu zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw tej osoby. Jednocześnie Użytkownik Serwisu potwierdza, że warunki Licencji na korzystanie z Utworu obejmują prawo Administratora Serwisu do zamieszczenia Utworu w Serwisie wraz z Ogłoszeniem osoby, której wizerunek zawiera Utwór, za jej zgodą, także po rezygnacji Użytkownika Serwisu z Usług Administratora Serwisu lub usunięciu z Serwisu Ogłoszenia tego Użytkownika Serwisu.
 12. Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora Serwisu za wszelkie szkody jakie Administrator Serwisu poniósł w związku z zamieszczeniem w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza tego Użytkownika Serwisu oraz korzystaniem przez Administratora Serwisu z Utworu na warunkach Licencji udzielonej przez tego Użytkownika Serwisu.
§Art. 8 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Z chwilą Rejestracji Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w procesie Rejestracji i dobrowolnie później, w przypadku modyfikacji lub zmiany tych danych, przez Administratora Serwisu, jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), w celu korzystania z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 2. W procesie Rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe, które będą przetwarzane przez Administratora Serwisu w celu korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu:
  1. numer telefonu,
  2. imię lub pseudonim,
  3. adres e-mail,
  4. wizerunek,
  5. wiek,waga,wzrost,
  6. lokalizacja (miejscowość, dzielnica, ulica),
 3. Użytkownik Serwisu zapewnia, że osoba trzecia, której dane osobowe zostały przez tego Użytkownika zamieszczone w wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora Serwisu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika lub legalności Ogłoszenia, zgodnie z art. 5 ust. 10 lub 12 powyżej , Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie następujących kategorii danych osobowych: imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, wizerunek, imiona rodziców, data urodzenia, numer dowodu, data ważności dowodu osobistego, płeć.
 5. Dane osobowe wskazane w ust. 4 powyżej, zostaną usunięte przez Administratora Serwisu po zakończeniu procesu weryfikacji, określonego w art. 5 ust. 12 Regulaminu.
 6. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora Serwisu za wszelkie szkody jakie Administrator Serwisu poniósł w związku z zamieszczeniem w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza tego Użytkownika oraz korzystaniem przez Administratora Serwisu z Utworu na warunkach Licencji udzielonej przez tego Użytkownika Serwisu.
 7. Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, których dane osobowe zostały zamieszczone w Ogłoszeniu lub Komentarzu w celu administrowania Serwisem w tym realizacji Usług zgodnie z Regulaminem.
 8. Administrator Serwisu szanuje prywatność Użytkowników Serwisu i osób trzecich których dane osobowe zostały zamieszczone w Ogłoszeniu lub Komentarzu oraz dokłada szczególnej staranności, uwzględniającej w rozsądnym stopniu aktualne możliwości techniczne oraz standardy powszechnie przyjęte przy tego typu działalności, w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe przetwarza, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 9. Administrator Serwisu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. Podanie przez Użytkowników Serwisu danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Administratora Serwisu na warunkach wskazanych w Regulaminie.
 11. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Serwisu.
 12. Z zastrzeżeniem ust. 13 oraz 16 poniżej, dane osobowe przekazane przez Użytkownika, będą usunięte przez Administratora Serwisu, z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Administratora Serwisu.
 13. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora Serwisu po zaprzestaniu korzystania z usługi w celach:
  1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy oraz obsługi reklamacji,
  2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (6 lat),
  3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  4. archiwizacyjnych (maksymalnie przez okres 5 lat)
 14. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika Serwisu nieprawdziwych danych w procesie Rejestracji lub później.
 15. Administrator Serwisu ma prawo uzależnić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika Serwisu od uprzedniego potwierdzenia przez niego swoich danych osobowych, w szczególności stosownymi dokumentami. Jeżeli prawdziwość tych danych budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora Serwisu, może on odmówić zawarcia umowy o świadczenie Usług, w tym Rejestracji Konta Użytkownika oraz zamieszczenia Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie. W tej sytuacji Użytkownik Serwisu zamiast Potwierdzenia zawarcia umowy otrzymuje informację o odmowie jej zawarcia ze strony Administratora Serwisu.
 16. Administrator Serwisu ma prawo uzależnić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika Serwisu od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności danych zawartych w Ogłoszeniu lub Komentarzu, w tym w szczególności legalności przetwarzania danych osobowych w tym wizerunku osoby trzeciej stanowiących element Ogłoszenia, w szczególności poprzez przedstawienie Administratorowi Serwisu oryginalnych niezmodyfikowanych fotografii, zgody właściwych osób na przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych przez Administratora Serwisu na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwości po stronie Administratora Serwisu, czy Użytkownik Serwisu ma prawo wykorzystać dane osobowe w tym wizerunek osoby trzeciej w Ogłoszeniu lub Komentarzu, Administrator Serwisu ma prawo odmówić świadczenia Usług, w tym rejestracji konta Użytkownika oraz zamieszczenia Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie (ust. 16 zdanie 3 stosuje się odpowiednio) albo usunąć Ogłoszenie, Komentarz lub Konto Użytkownika z Serwisu.
 17. Jednocześnie przedmiotem ochrony ze strony Administratora Serwisu są inne dane dotyczące osób korzystających z Serwisu tzw. dane techniczne, które są standardowo zbierane w związku z korzystaniem z Serwisu. W szczególności mogą to być takie dane jak:
  1. logi systemowe (każda wizyta na stronie Serwisu jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych; zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin na stronie);
  2. cookies (alfanumeryczne znaki identyfikacyjne, które zapisywane są na dysku komputera osoby odwiedzającej Serwis poprzez przeglądarkę internetową, które mogą być wykorzystywane w celu rozpoznawania poszczególnych osób podczas kolejnych wizyt na stronie Serwisu oraz umożliwiają gromadzenie takich informacji o komputerze tych osób, jak adres IP, system operacyjny komputera, rodzaj przeglądarki internetowej; informacje jakie Administrator Serwisu uzyskuje za pomocą cookies służą utrzymaniu sesji danej osoby (po zalogowaniu), tworzeniu statystyk, optymalnemu dostosowaniu oferty w ramach Serwisu do potrzeb osób korzystających z Serwisu oraz zwiększeniu wygody korzystania ze strony Serwisu);
  3. pliki web beacons (umieszczone na stronie Serwisu obrazy graficzne, stosowane by policzyć liczbę odwiedzających lub by mieć dostęp do niektórych plików cookies; podczas otwierania strony Serwisu grafika zostaje załadowana i zarejestrowana przez serwer w internecie; informacje te Administrator Serwisu wykorzystuje by nieustannie optymalizować treść i funkcjonalności strony Serwisu ze strony korzystających z niego ; Web beacons nie gromadzą zazwyczaj żadnych innych informacji poza informacjami przekazywanymi standardowo przez przeglądarkę osoby korzystającej z Serwisu w ramach komunikacji internetowej).
  4. Na stronie Serwisu mogą być podane linki do stron zewnętrznych celem ułatwienia korzystania z możliwości jakie daje Serwis. Załączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza współpracy lub popierania przez Administratora Serwisu firmy z danej strony zewnętrznej, jej witryny internetowej ani produktów czy usług reklamowanych lub sprzedawanych przez firmę zewnętrzną. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych ani za zasady przetwarzania danych osobowych przez firmy zewnętrzne. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora Serwisu, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika Serwisu w procedurze Rejestracji, wiadomości zawierających informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu) oraz na podany przez niego numer telefonu.
 18. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na archiwizację i przechowywanie wszelkich danych w zakresie niezbędnym dla wykazania przez Administratora Serwisu spełnienia wymogów ustawowych, w szczególności wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.
 19. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celach:
  1. obsługi i emisji ogłoszenia lub oferty pracy,
  2. obsługi konta użytkownika,
  3. obsługi zgłoszeń i reklamacji,
  4. kontaktowania się z ogłoszeniodawcą w celach związanych ze świadczeniem usług,
  5. ustalenia, obrony oraz dochodzenie roszczeń,
  6. monitorowania aktywności użytkowników,
  7. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
  8. zapewnienie bezpieczeństwa usług, przeciwdziałaniu oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
  9. obsługa dyspozycji przekazywanych działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy, w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
  10. prowadzenia analiz statystycznych
  11. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa)
 20. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane wyłącznie podmiotom wspierającym Administratora w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają obsługę wiadomości sms, usługi płatnicze, usługi hostingowe, analizujących dane statystyczne, wykonują usługi konsultingowe, prawne lub audytowe oraz wspomagają obsługę użytkowników.
§Art. 9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA SERWISU
 1. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Administratora Serwisu.
 2. Administrator Serwisu nie odpowiada za treści i charakter prezentowanych w Serwisie Ogłoszeń lub Komentarzy. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane Ogłoszenie lub Komentarz.
 3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Serwisie Ogłoszenia lub Komentarza. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane Ogłoszenie lub Komentarz.
 4. Administrator Serwisu w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu lub Komentarzu lub związanej z nimi działalności niezwłocznie zablokuje dostęp do Ogłoszenia lub Komentarza w Serwisie. Wszelkie powiadomienia Administratora Serwisu o bezprawności danych zamieszczonych w Ogłoszeniu lub Komentarzu powinny być dokonane zgodnie z procedurą reklamacji wskazaną w Art. 9 poniżej.
 5. Administrator Serwisu nie świadczy usług pośrednictwa w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne jakie mogą wyniknąć z faktu nawiązania znajomości pomiędzy Użytkownikami Serwisu, jak też pomiędzy Użytkownikami Serwisu, a innymi osobami, w tym Odwiedzającymi.
 6. Administrator Serwisu podejmuje starania w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. Administrator Serwisu nie ponosi natomiast żadnej odpowiedzialności za szkodę wynikającą z zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu wywołanych siłą wyższą, nieprzewidywalną awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników Serwisu albo osób trzecich, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu.
 7. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników Serwisu z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania okresowych zmian i ulepszeń w systemie Serwisu.
 8. Treści umieszczane przez Użytkowników Serwisu nie są poglądami i opiniami Administratora Serwisu. Administrator Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, drastycznych, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady Serwisu wskazane w niniejszym Regulaminie .
 9. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Serwisu oraz osób trzecich, w tym za wykorzystanie przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, w tym Odwiedzających, dostępnych w Serwisie danych innych Użytkowników Serwisu lub osób trzecich niezgodnie z celem działania Serwisu.
§Art. 10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje związane z jakością świadczenia Usług przez Administratora Serwisu, jak też w szczególności bezzasadnym, w ocenie Użytkownika Serwisu, zablokowaniem dostępu do Konta Użytkownika, odmową świadczenia Usług, czy usunięciem Ogłoszenia lub Komentarza lub zarzutem osoby trzeciej w zakresie bezprawności wykorzystania jej danych osobowych, w tym wizerunku, w Serwisie, powinny być składane drogą e-mailową na adres .
 2. Składana reklamacja musi zawierać: (i) te same dane identyfikacyjne, których Użytkownik Serwisu użył przy Rejestracji, z uwzględnieniem późniejszych zmian, a w przypadku osób niebędących Użytkownikami Serwisu imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci adresu e-mail zgłaszającego reklamację; (ii) dokładne wskazanie Ogłoszenia lub Komentarza którego dotyczy reklamacja poprzez podanie nr telefonu oraz imienia/nicku zawartego we wskazanym Ogłoszeniu lub Komentarzu; dokładne wskazanie powodu zgłoszenia reklamacji, w tym w szczególności treści Ogłoszenia lub Komentarza które naruszają prawa zgłaszającego reklamację, wraz z wymienieniem sposobu i zakresu tego naruszenia; (iii) w razie możliwości wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji (np. zdjęcie osoby zgłaszającej reklamację w zakresie bezprawności zamieszczenia jej danych osobowych w Serwisie w celu porównania z fotografiami zamieszczonymi w Ogłoszeniu lub skan/zdjęcie dowodu osobistego zgłaszającego reklamację).
 3. Administrator Serwisu zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
 4. Na Usługi nie jest udzielana gwarancja.
 5. Administrator niniejszym informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na zasadach określonych powyżej, jak też istnieje w szczególności, gdy obie strony wyrażą na to zgodę, możliwość poddania się mediacji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.).
§Art. 11 WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Strona Serwisu została zoptymalizowana pod kątem przeglądarek Internet Explorer od wersji 6 (możliwość pobrania ze strony: www.microsoft.com), Mozilla Firefox 3.X (możliwość pobrania ze strony: www.mozilla-europe.org), Opera (możliwość pobrania ze strony: www.opera.com), Google Chrome (możliwość pobrania ze strony www.google.com/chrome).
 2. Optymalna rozdzielczość wyświetlania strony Serwisu wynosi 1020 x 800 pikseli (lub wyższa).
 3. Pełna funkcjonalność strony Serwisu jest dostępna po uruchomieniu JavaScript w przeglądarce internetowej Użytkownika Serwisu.
 4. Do kontaktu z Administratorem Serwisu Użytkownik Serwisu powinien posiadać adres e-mail i dostęp do programu właściwego do obsługi poczty elektronicznej.
 5. Techniczne środki ochrony treści cyfrowych, stosowane przez Administratora Serwisu obejmują redundantne zasilanie chroniące przed skutkami awarii zasilania, macierz dyskową RAID dla ochrony zapisanych na dyskach danych, zaporę ogniową Cisco, automatyczną replikację bazy danych, regularny backup przechowywanych danych oraz kryptograficzne środki ochrony danych.
§Art. 12 MINIMALNY CZAS TRWANIA ZOBOWIĄZAŃ UŻYTKOWNIKA SERWISU WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY ORAZ WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW
 1. Minimalny czas zobowiązań wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usług w przypadku Ogłoszeniodawcy wynosi 1 miesiąc (co stanowi okres emisji Ogłoszenia), w przypadku Komentatora natomiast nie istnieje minimalny czas zobowiązań wynikających z zawartej umowy, a Komentator jest uprawniony do wypowiedzenia umowy w każdym czasie, co następuje przez wybranie opcji usunięcia Konta Użytkownika dostępnej w ustawieniach za pośrednictwem interfejsu dostępnego dla Użytkownika Serwisu, powiązanego z Kontem Użytkownika. Taki sam skutek wywiera usunięcia Konta Użytkownika przez Administratora Serwisu.
 2. Zarejestrowany Ogłoszeniodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy, w zakresie dotyczącym korzystania z Konta Użytkownika Zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy, na identycznych zasadach jak Komentator, co nie oznacza wypowiedzenia umów odnoszących się do zamieszczonych Ogłoszeń. Ustęp 1 powyżej zdanie 2 stosuje się odpowiednio.
 3. W przypadku dodania Ogłoszenia następuje każdorazowo zawarcie umowy na czas oznaczony, na okres emisji Ogłoszenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, bez możliwości wypowiedzenia umowy przed upływem tego terminu. Uiszczenie kolejnej Opłaty powoduje przedłużenie zawartej umowy, na wskazanych warunkach, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
§Art. 13 PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator Serwisu poinformuje o tym niezwłocznie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Serwisu.
 3. Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 4. Umowy o świadczenie usług zawarte pomiędzy Użytkownikiem Serwisu a Administratorem Serwisu przed dniem wejścia w życie zmian do Regulaminu podlegają nowej wersji Regulaminu jeżeli Użytkownik Serwisu nie wypowie umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc od dnia powiadomienia go przez Administratora Serwisu o zmianie Regulaminu lub nie poinformuje Administratora Serwisu, iż nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, co skutkuje wygaśnięciem umowy po upływie 30 dni, tak jak w przypadku wypowiedzenia umowy. Termin ten liczony jest w taki sposób, iż jeżeli w pierwszym dniu otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik dokona wypowiedzenia umowy lub poinformuje, iż nie wyraża zgody na zmiany Regulaminu, wówczas termin pozostały do wygaśnięcia umowy wynosi 1 miesiąc, w przypadku gdy nastąpi to później, termin ten ulega odpowiedniemu skróceniu, aż do upływu 1 miesiąca od otrzymania ww. informacji, co oznacza akceptację zmian Regulaminu. Administrator powiadamia Użytkownika Serwisu o zmianie Regulaminu drogą e-mailową na adres wskazany przez Użytkownika Serwisu w procesie Rejestracji lub przez przesłanie wiadomości sms informującej o zmianie oraz podaniem linku do zmienionej treści Regulaminu. Powiadomienie jest skuteczne z tym samym dniem.
 5. W razie nieważności lub nieskuteczności, w tym wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem https://www.roksa.pl/pl/regulamin/

Obowiązująca wersja Regulaminu z dnia 24.07.2019 (zmiana zasad promowania ogłoszeń)